Blog naukowy. Zdobądź wiedzę z języków obcych, jazdy na łyżwach...

Antoniewski

?S. Antoniewski wprowadził pojęcie „intensywność poten­cjalna” i „intensywność przymusowa”. Intensywność potencjalna tkwi niejako w zaletach warsztatu rolnego lub określonego terytorium w sta­nie utajonym i zostaje dopiero ujawniona przez człowieka. Intensywność przymusowa jest typowa dla gospodarstw najmniejszych, karłowatych. W gospodarstwach tych w minimum znajduje się ziemia, a więc musi być ona w maksymalnym stopniu wykorzystana, nawet za pomocą nad­miernych nakładów pracy, której zwykle jest za dużo w takich gospo­darstwach. Intensywność przymusowa cechuje rolnictwo typu chińskiego czy japońskiego. Mimo że większość ekonomistów rolnych zgodnie twierdzi, że o inten­sywności świadczy wielkość nakładów poniesionych na jednostkę obszaru, istnieje wiele nieporozumień co do sposobów mierzenia intensywności. Nieporozumienia te idą tak daleko, że nieraz przekreślają w istocie rzeczy sens podstawowej definicji intensywności. Dosyć powszechnie mierzy się intensywność produktywnością, a więc wielkością produkcji w przeli­czeniu na jednostkę obszaru. Można się z tym w ostateczności zgodzić, gdy ustalenie wielkości poniesionych nakładów jest trudne lub niemożliwe. Intensywność stanowi przyczynę, natomiast produktywność — sku­tek. Jasno te sprawy rozgraniczył W. Schramm w 1957 r. Stąd też wszelkie próby korygowania intensywności mierzonej nakładami z uwzględnieniem wielkości produkcji uważamy za niewłaściwe. Jeśli do wskaźnika, którym mierzona jest intensywność, zostanie włączona pro­duktywność, wtedy traci się możność dokonania oceny efektywności intensyfikaji, ponieważ w mierniku, który obrazuje przyczynę, zawarty już jest efekt. A więc należy jasno i niedwuznacznie określać intensywność, czyli poziom poniesionych nakładów, oraz równie jasno i niedwuznacznie określać wielkość uzyskanej produkcji, która ma stanowić jeśli nie jedyny, to w każdym razie jeden ze spodziewanych efektów.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.