Blog naukowy. Zdobądź wiedzę z języków obcych, jazdy na łyżwach...

KONEKSJONIZM AMERYKAŃSKI

Koneksjonizm amerykański reprezentuje przede wszystkim E. L. Thorndike zarówno ze względów historycznych, gdyż był jego pionierem na gruncie amerykańskim, jak i ze względu na swoją najbardziej systematycznie rozbudowaną koncepcję, opierającą się na szerokim zapleczu badań eksperymentalnych.

Od D. Hartleya poprzez A. Baina wiedzie droga do koncepcji E. L. Thorndike’a. Dzięki W. Jamesowi, u którego słuchał także wykładów o psychice zwierząt (w wykładach tych James sięgał do Wundta: Wykładów o duszy ludzi i zwierząt, tłumaczył je na język angielski), Thorndike zapoznał się bliżej z pracami Baina (sam dawał je później jako lekturę swoim studentom w Teacher College). Pamiętamy, że to właśnie Bain sformułował wyraźnie tezę, iż zachowane (zapamiętane) zostają te ruchy i działania, które przynoszą osobnikowi korzyść, podczas gdy inne są eliminowane, i on właśnie uważał, że istotną rolę odgrywają przy tym emocje dynamizujące zachowanie się osobnika.

Stany przyjemności – pisał Bain22 – połączone są ze wzrostem, a stany przykrości ze spadkiem pewnej lub wszystkich funkcji życiowych. To, no przynosiło osobnikowi korzyść, związane było równocześnie ze stanami przyjemności.

W 1896 roku Thorndike rozpoczyna badania nad zwierzętami, w 1898 roku ustala klasyczny schemat zachowania się: S – R (Sytuacja – Reakcja), w 1905 roku w Eléments of Psychology formułuje zasadę tworzenia nawyku:

Każdy stan psychiczny lub akt, który w danej sytuacji wywołuje stan zadowolenia, zostaje skojarzony z tą sytuacją i gdy sytuacja ta pojawi się ponownie, to akt staje się bardziej prawdopodobny, niż był przed jej pojawieniem się23.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.