Blog naukowy. Zdobądź wiedzę z języków obcych, jazdy na łyżwach...

Samooceny uczniów

Fakt ten autorka objaśniła jako wysoką stabilność ocen. Co prawda, stabilność okazała się niejednakowa w odniesieniu do poszczególnych cech ocenianych: relatywnie najmniejsza była w zakresie ocen urody i estetyki ubioru. Różnicę tę autorka objaśnia w ten sposób: powtórkę ocen krytycznych przeprowadzono po feriach letnich, gdy dzieci są wypoczęte i na ogół lepiej odżywione niż przed wakacjami, co wywiera wpływ na ich wygląd. Z początkiem nowego roku szkolnego są też na ogół lepiej i czyściej ubrane i zadbane. A więc i na tym odcinku prezentują się korzystniej niż pod koniec roku szkolnego.

Samooceny uczniów klasy szóstej są również na ogół zawyżone, jednakże – w porównaniu do wyników, uzyskanych przez M. Paździor, R. Bienioszek i B. Kołt z wynikami L. Stawow- skiej – stopień zawyżenia okazał się wyraźnie mniejszy. Dotyczy to również różnic w zakresie stabilności ocen samokrytycz- nych. Stabilność ta jest mniejsza niż stabilność ocen krytycznych (u uczniów klas szóstych i siódmych), ale większa niż u uczniów klas trzecich. Można się spierać o sposób objaśniania różnic między stabilnością ocen krytycznych a samokrytycznych. Autorka przypuszcza, że pewna labilność ocen samokrytycznych u uczniów przez nią badanych, stanowiła skutek relatywnie większego ich doświadczenia w zakresie ocen krytycznych (swych kolegów) aniżeli samokrytycznych. Pierwsza próba dokonania ocen samokrytycznych wprowadziła ich w sens badania, dla nich raczej nowego. W próbie drugiej (po dwóch miesiącach) mogli już okazać większą dozę krytycyzmu wobec siebie samych, a więc niejedną ocenę ustalili inaczej niż w próbie pierwszej.

Objaśnienie to autorka potraktowała jako hipotezę do sprawdzenia. Weryfikację przeprowadziła w odniesieniu do dwóch cech (przedmiotów ocen), a mianowicie do zainteresowań i nawyków zachowania się moralnego. W tym celu opracowała kwestionariusz, złożony z 50 pytań. Spośród nich 8 dotyczyło postaw i sposobów zachowania się, na ogół rzadko stwierdzanych w codziennym życiu szkoły, 7 miało na celu poznanie pozycji ucznia w środowisku szkolnym i domowym, a 35 dotyczyło zainteresowań uczniowskich, na ogół nie ujawniających się w powszednim życiu szkoły.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.