Blog naukowy. Zdobądź wiedzę z języków obcych, jazdy na łyżwach...

Test na temat znajomości treści nauczania

Nieznajomość treści nauczania w szkole ogólnokształcącej i to szkole i 1-letniej, a ponadto w zakresie wszystkich przedmiotów nie powinna jednak dziwić. Studenci stacjonarni rekrutują się z różnych typów szkół, nie tylko z ogólnokształcących. Studenci ze studiów wieczorowych to przeważnie nauczyciele szkół podstawowych, znający program nauczania w najlepszym wypadku w ogólnym zakresie szkoły podstawowej, a szczegółowo tylko w zakresie własnej specjalizacji. – Część studentów nie pracująca w szkołach, lecz w instytucjach kulturalnych czy wychowawczych, może nawet i tej znikomej wiedzy nie posiada, o czym świadczą wyniki badań. Własne doświadczenia wyniesione z okresu szkolnego stanowią wątpliwy zasób wiedzy, aby móc zająć naprawdę krytyczne stanowisko w sprawie względnej ważności różnych przedmiotów i treści nauczania i to w zakresie wszystkich przedmiotów, zwłaszcza że tymczasem została dokonana reforma programów. Można te wypowiedzi uważać raczej za intuicyjne odczucie, szczególnie jeżeli chodzi o proponowane innowacje – nie zaś za dojrzałe, przemyślane oceny. A to stanowi zbyt mało, aby mogło stać się podstawą przyszłych reform w tej dziedzinie.

Test zakładał pod względem merytorycznym szczegółową znajomość treści nauczania w pełnej 11-letniej szkole ogólnokształcącej, której program obowiązywał ostatnie roczniki, nie objęte reformą oraz znajomość tych treści w już zreformowanej szkole 12-letniej. Badania wykonano ponadto w środowiskach akademickich bez uprzedniego szczegółowego przygotowania badanych, a więc bez zaznajamiania ich z programami nauczania i to w zakresie wszystkich przedmiotów w szkole ogólnokształcącej. W praktyce jednak takie przygotowanie nastręczałoby wiele trudności, choćby z uwagi na konieczność organizowania specjalnych ćwiczeń celem objaśnienia i przedyskutowania zagadnień, dotyczących programów nauczania poszczególnych przedmiotów. Ze względów organizacyjnych i dydaktycznych nie byłoby to przedsięwzięcie łatwe.

Razem wziąwszy, wydaje się, że opinie nauczycieli-niefachow- ców i kandydatów na nauczycieli stanowią wątpliwą podstawę do ewentualnej rekonstrukcji programów nauczania. Przebudowa programów w obrębie jednego przedmiotu wymaga, oprócz znajomości szkolnictwa, gruntownej wiedzy w jego zakresie. Przebudowa całości programów i ich wzajemnej proporcji wymaga – oprócz gruntownej wiedzy z historii i socjologii wychowania – szerokich perspektyw ideologicznych i praktycznych: szerokiej platformy intelektualnej i wielostronnej i spoistej wiedzy osobistej. Jakość tej wiedzy stanowi bowiem istotną podstawę rozumnych ocen intelektualnych.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.